Magdalena Mosakowska  about us collection activity Dr. Magdalena Mosakowska studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale  malarstwa pod kierunkiem prof. Rajmunda Ziemskiego. Otrzymała stypendium Ministra Kultury      i  Dziedzictwa Narodowego w 2006 roku. W 2016 roku obroniła pracę doktorską Architektura obrazuna  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Wiesława Łuczaja. Jest artystką wizualną. Obszarem jej zainteresowań jest iluzja przestrzeni, do uzyskania której dąży  za pomocą różnorodnych działań plastycznych. W swojej twórczości łączy temat miasta, jego obraz  sfotografowany i komputerowo przekształcony z materią tradycyjnego malarstwa. Posługuje się  językiem geometrii i używa perspektywylinearnej do uzyskania przestrzeni na płaszczyźnie. W efekcie  powstająkompozycje abstrakcyjno – geometryczne             o charakterze industrialnym. W ostatnich  latach w jej twórczości pojawiły się obrazy składające się z modułów. Dowolny układ modułów daje możliwość coraz to nowycharanżacji przestrzeni galeryjnej atym samym tworzenie złudzenia nowej  przestrzeni - innej rzeczywistości i nowych emocji. Przez syntezę dąży do doskonałości formy. W  efekcie zatraca kontakt z pierwotną inspiracją na rzecz jednoznaczności przekazu. informacja o aktualnych cenach: Magdalena Mossakowska, PhD - studied at the Faculty of Painting, headed by professor Rajmund  Ziemski the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2006 the artist was awarded scholarship by the  Ministry of Culture and National Heritage. Mosakowska defended her PhD thesis Architecture of  image under the direction of Wiesław Łuczaj, PhD, ProfTit. Mossakowska is a visual artist. Her area of interest is the illusion of space, which she aims to achieve through various artistic activities. In her work she combines the theme of the city, its photographed  and digitally transformed image, with the matter/entity of traditional painting. The artist uses the  language of geometry and linear perspective to obtain and convey space on the plane. The result of  such activities are abstract and geometric compositions with industrial edge. In recent years,  Mossakowska’s artwork incorporated paintings consisting of modules. Any arrangement of the  abovementioned modules gives the opportunity to constantly arrange gallery space, rearrange it  anew and thus create the illusion of a new space - a different reality evoking new emotions.  Mossakowska’s artwork strives for perfection of form through synthesis. As a result, it moves away  from the original inspiration driving toward clarity andequivalence of the message.  Dr. Magdalena Mosakowska studierte an der Akademie der bildenden KÜnste in Warschau an der  Fakultät fÜr Malerei unter der Leitung von Prof. Dr. Rajmund Ziemski. Sie erhielt 2006 ein Stipendium  des Ministers fÜr Kultur und nationales Erbe. 2016 verteidigte sie ihre Doktorarbeit zum Thema  Bildarchitektur an der Jan Kochanowski Universität in Kielce unter der Leitung von Prof. Dr. ZW.  Doktor habe. Wiesław Łuczaj. Sie ist bildende KÜnstlerin. Ihr Interessensgebiet ist die Illusion von Raum, die sie durch  verschiedene kÜnstlerische Aktivitäten erreichen will. In seiner Arbeit verbindet er das Thema der  Stadt, sein fotografiertes und computergewandeltes Bild mit der Frage der traditionellen Malerei.  Verwendet die Sprache der Geometrie und verwendet eine lineare Perspektive, um Raum auf der  Ebene zu erhalten. Dadurch entstehen abstrakte und geometrische Kompositionen mit industriellem  Charakter. In den letzten Jahren sind Bilder aus Modulen in ihrer Arbeit aufgetaucht. Jede Anordnung  von Modulen gibt die Möglichkeit, den Galerieraumimmer wieder neu zu ordnen und schafft so die  Illusion eines neuen Raumes - einer anderen Realität und neuen Emotionen. Durch Synthese strebt  er nach Perfektion in der Form. Dadurch verliert es den Kontakt zum Original Inspiration fÜr die  Klarheit der Botschaft.