Robert Żbikowski  about us collection activity Robert Żbikowski, występujący także pod pseudonimem artystycznym „Żbik, „ urodził się w Warszawie.  Mieszka i tworzy na Mazowszu. W 1994 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych             w Warszawie w pracowni malarstwa profesora Zbigniewa Gostomskiego oraz w pracowni tkaniny  klasycznej profesora Marka Dzienkiewicza. W 2019 obronił pracę doktorską zatytułowaną „ Wędrowiec -  w poszukiwaniu harmonii obrazu” pod kierunkiem profesora Ryszarda Ługowskiego.   Większość jego prac powstaje na Mazowszu i rozwija się w trzech nurtach nazwanych przez artystę  „Forma-droga”, „Sąsiedztwa” oraz „Wędrowiec”. Motywem przewodnim jego dociekań artystycznych jest  poszukiwanie proporcji, harmonii i porządku w sztuce. Od 2015 roku tworzy alfabet znaków oparty na  regule złotego cięcia. - Zawsze byłem związany ze sztuką – mówi o sobie. Od 1995 roku organizuje plenery artystyczne w Gołyminie Nowym. Stare gospodarstwo rolne  przekształcił w miejsce spotkań artystów i miłośników sztuki. Te krótkie mityngi owocują wystawami oraz integrują środowisko artystyczne. Rozwój tych wydarzeń można śledzić na stronie www.zbik.info. Żbik  jest także współtwórcą wielu galerii sztuki, lokalnym aktywistą, kuratorem wystaw, założycielem  platformy internetowej imagesroom.com promującej artystów oraz sztukę. Od 2017 roku jest prezesem  Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych. Swoje prace prezentował na 19 wystawach indywidualnych i ponad 30 zbiorowych w kraju i za granicą    w galeriach i muzeach, a jego obrazy są w stałych kolekcjach w Galerii Biegasa w Ciechanowie (PL) dwie  prace, Universitemiz GÜzel Sanatlar FakÜltesi Dekanligi (TUR) trzy prace oraz Museo Comunale Palazzo  Caccia Sant'Oreste - Roma (ITA) trzy prace. informacja o aktualnych cenach: Robert Żbikowski - also known by his artistic name Żbik - born in Warsaw. Currently lives and creates in  Mazowsze. He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he graduated with distinction in  1994, in the studio of professor Zbigniew Gostomski and the Classic Textiles Studio of professor Marek  Dzienkiewicz. In 2019 Żbikowski defended his PhD thesis Wanderer - in search of painting  compositionunder the direction of professor Ryszard Ługowski. Most of his works are created in  Mazowsze and appear in three trends called by the artist Form-road, Neighborhoods and Wanderer. The  leitmotif of his artistic inquiries is the search for proportion, harmony and order in art. Since 2015, the  artist has been creating the alphabet of characters based on the Golden Ratio. „I have always been a part of art,” the artist explains. Since 1995, Żbikowski has been organizing artistic  plein-airs in Gołymin Nowy where he transformed the old farm into a meeting place for artists and art  lovers. These short meetings result in exhibitions and integrate the artistic community. The progress and results of these events can be followed at www.zbik.info. Żbikowski is also a cocreator  of many art galleries, a local activist, exhibition curator and founder of imagesroom.com dedicated for  promoting artists and art. Since 2017 Robert Żbikowski is the president of the Mazovian Association of  Fine Arts Artists. He presented his works at 19 individual and over 30 collective exhibitions in galleries and museums in  Poland and abroad, and his paintings are in permanent collections at Biegas Gallery in Ciechanów (two  works), Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanligi in Turkey (three works) and Museo Comunale  Palazzo Caccia Sant’Oreste in Rome (three works). Dr. Robert Zbikowski mit dem Künstlernamen „Zbik“, ist in Warschau geboren. Er lebt und schafft auf  Mazowsze. 1994 hat er die Kunstakademie in Warschau bei Professor Zbigniew Gostomski in Malerei  Atelier und bei Professor Marek Dzienkiewicz im Bereich klassisches Stoff Atelier abgeschlossen.  2019 promovierte er unter dem Titel „Wanderer - Suche nach Bildharmonie“ bei Professor Ryszard  Lugowski. Der Großteil seiner Kunst entsteht auf Mazowsze und entwickelt sich in drei Themen, die er  selbst mit „Form – Weg“, „Nachbarschaften“ und „Wanderer“ benennt. In seiner Kunst sucht er  Proportionen, Harmonie und Ordnung. Seit 2015 entwickelt er ein Zeichenalphabet basierend auf der  Regel des goldenen Schnitts. Er sagt über sich selbst – „Ich war immer sehr der Kunst verbunden“.  Seit 1995 organisiert er in Golymin Nowy viele Künstlerische Freilichtmalereien. Auf einem von Ihm  selbst restauriertem, altem Bauernhof treffen sich viele Künstler und Kunstliebhaber, denen er so einen  Ort des künstlerischen Austauschs geschaffen hat. Diese Zusammentreffen sind oft eine Grundlage für  Zusammenschlüsse für Künstler und eine Basis für zukünftige Ausstellungen. Derartige Entwicklungen  und Ereignisse kann man auf der Webseite: www.zbik.info verfolgen.  Zbik gehört auch zur den Mitbegründern von vielen Kunstgalerien, er ist ein lokaler Aktivist und Kurator  von Ausstellungen, darüber hinaus Begründer der Internetplattform imagesroom.com., die Künstler und  Kunst fördert. Seit 2017 ist er Vorstand des Mazowiecki Künstlerverbands der Schönen Künste. Sein Schaffen hat er bislang präsentiert auf 19 individuellen Ausstellungen und auf über 30 Vernissagen  in Polen und in Galerien und Museen im Ausland. Seine Gemälde sind in Sammlungen in der Biegas  Galerie in Ciechanow, Polen; in der Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanligi, Türkei und im  Museo Comunale Palazuo Caccia Sant`Oreste, Italien zu besichtigen.