Stanisław Wieczorek about us collection activity Stanisław Wierczorek urodził się 16 października 1943 roku w miejscowości Ujejsce, w powiecie  będzińskim w województwie katowickim. W roku 1962 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych  w Bielsku-Białej. W latach 1962-1968 studiował na wydziale architektury wnętrz Akademii Sztuk  Pięknych w Warszawie. Pracę na Wydziale Grafiki rozpoczął w roku 1969 jako asystent w pracowni  malarstwa i rysunku prof. Eugeniusza Markowskiego. Od roku 1977 prowadził Pracownię Kompozycji  Brył i Płaszczyzn, a od roku 1980 Pracownię Geometrii i Kompozycji. Od 2001 roku prowadził Pracownię  Multimedialnej Kreacji Artystycznej.   W roku 1990 otrzymał nominację na stanowisko profesora sztuk plastycznych. Wielokrotnie pełnił  funkcję kierownika Katedry Grafiki Projektowej, prodziekana i dziekana Wydziału Grafiki. Z jego  inicjatywy wydział rozpoczął kształcenie na studiach niestacjonarnych. Jest pomysłodawcą i współtwórcą Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, a także Instytutu Sztuki przy Wydziale Grafiki. Od 2005 roku  kierował Międzywydziałowym Instytutem Sztuki Mediów. W latach 1969-1975 był kierownikiem  artystycznym kwartalnika „Sugestie” w Wydawnictwie Artystyczo-Graficznym RSW „Prasa”, a w latach  1983-1993 dyrektorem artystycznym dwumiesięcznika „Projekt”.   W pracy artystycznej i zawodowej jego zainteresowania i fascynacje oscylują wokół tradycyjnie  rozumianej sztuki użytkowej – projektowania graficznego, organizacji przestrzeni, komunikacji  wizualnej. Wynika to z chęci świadomego wyboru tworzywa, pozwalającego odnieść się do otoczenia.  Działalność artystyczna Stanisława Wieczorka jest jedna z wielu dróg poznania, ciągle odnawianą  propozycja ujęcia rzeczywistości. Istnieje jednak w rzeczywistości, wymaga więc precyzyjności  przekazu.  informacja o aktualnych cenach: Stanisław Wieczorek was born in Ujejście, Będzin district,Katowickie Voivodship on October, 16th 1943. He graduated the National Fine Art High School in Bielsko-Biała in 1962. In the years 1962-1968 he was  a student at the Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he started  work as an assistant at professor Eugeniusz Makowski painting and drawing studio at the Faculty of  Graphic Arts in 1969. Wieczorek became the head of Solids and Planes Composition Studio in 1977, as  well as the headof Geometry and Composition Studio in 1980. Since 2001 the artist was the head of  Multimedia Artistic Creation Studio.  In 1990 he was appointed a professor of fine arts. He has been the head of Faculty of Graphic Design  many times, as well as the deputy dean and dean of the Faculty of Graphic Arts. On his initiative, the  faculty began extramural studies. Wieczorek is the originator and co-creator of the Faculty of Media Art  and Stage Design, as well as the Institute of Art at the Faculty of Graphic Arts. Since 2005, he has been the head of the Interfaculty Institute of Media Art. In 1969-1975 the artist was the artistic director of  the quarterly Suggestions at the Artistic and Graphic Publishing House RSW Prasa, and in 1983-1993  the artistic director of the bi-monthly Projekt. The artist’s interests and fascination, both in his artistic and professional work, oscillate around  traditionally understood applied art - graphic design, space organization/arrangement, as well as visual  communication. These ideas come from the desire to consciously choose a substance to relate/refer to  the environment. The artistic activity of Stanisław Wieczorek is one of the many ways of cognition; it is a constantly renewed proposal to capture/express reality. However, as it exists in reality, it therefore  requires a very precise message.  Stanisław Wieczorek wurde am 16. Oktober 1943 in Ujejsce, im Powiat Bedzinski, in der Woiwodschaft  Katowice, geboren. Im Jahr 1962 hat er das Kunst-Gymnasium Panstwowe Liceum Sztuk Plastycznych  in Bielsko-Biala erfolgreich abgeschlossen. In den Jahren 1962-1968 studierte er Innenarchitektur an  der Akademie der Bildenden KÜnste Warschau und wurde 1969 Assistent von Prof. Eugeniusz Markowski  im Mal- und Zeichenatelier an der Fakultät Grafik. Seit dem Jahr 1977 leitete er das Atelier fÜr  Komposition von Körper und Flächen und seit dem Jahr 1980 das Atelier fÜr Geometrie und  Komposition. Seit dem Jahr 2001 leitet er das Atelier fÜr Multimediale KÜnstlerische Schöpfung.  Im Jahr 1990 wurde er zum Professor fÜr bildende Kunst ernannt. Mehrmals arbeitete er als Leiter des  Lehrstuhls fÜr Projektgrafik, sowie Übte er das Amt des Prodekans und Dekans an der Fakultät Grafik  aus. Seiner Initiative ist zu verdanken, dass an der Fakultät Grafik eine neue Ära des Studierens mit  dem Fernstudium begann. Er ist Urheber und MitbegrÜnder der Fakultät Medienkunst und Szenografie,  sowie auch des Kunstinstituts auf der Fakultät Grafik. Seit dem Jahr 2005 leitet er das Interministerielle  Institut fÜr Medienkunst. In den Jahren 1969-1975 war er KÜnstlerischer Leiter des Quartalsschrifts  Sugestie im Verlag Wydawnictwo Artystyczo- Graficzne RSW Prasa und in den Jahren 1983-1993 warer  KÜnstlerischer Direktor des Zweimonatsschrifts Projekt.   In seiner Kunst- und Berufstätigkeit interessiert er sich fÜrtraditionell betrachtete angewandte Kunst -  grafische Gestaltung, Raumgestaltung, visuelle Kommunikation. Seine Leidenschaft leitet sich aus Lust  auf bewusste Wahl eines Stoffs her, was dann Bezug auf Umgebung ermöglicht. Die Kunst von Stanislaw Wieczorek stellt einen der Erkenntniswege dar, einen stetig neu definierten Vorschlag der  Realitätswiedergabe. Sie ist aber real existent und benötigt daher einer präzisen Botschaft.